Informace o projektu

Krátký popis projektu

Pilotní propagačně-vzdělávací projekt je založen na vytvoření inovativní propagace vojenských objektů na česko-polském příhraničí spojených s nacistickou diktaturou a předání znalostí odborníků univerzit základním a středním školám v česko-polském příhraničí. Multilevelová propagace rozsáhlých objektů Hanička a Osówka bude zajištěna prostřednictvím pořízení nové mobilní aplikace pro rozšířenou realitu umožňující zapracování rovněž historického kontextu, vyhotovením webových stránek partnerů a letáčků.

The pilot promotional-educational project is based on creation of an innovative promotion of the military objects in the Czech-Polish borderland connected with the Nazi dictatorship, and on passing the knowledge of university experts to primary and secondary schools of the Czech-Polish borderland. A multi-level promotion of the large-scale underground fortification systems Hanička and Osówka will be ensured through a new mobile application enabling also incorporation of historical context, through creating websites of the partners, and leaflets.

Projekt Tajemství podzemních komplexů v demokracii a diktatuře na česko-polském pohraničí je podpořen Mezinárodním visegradským fondem – www.visegrad.fund. Realizace projektu je plánována v období 06/2021 – 05/2022.

„Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegradských grantů od International Visegrad Fund. Posláním fondu je rozvíjet nápady pro udržitelnou regionální spolupráci ve střední Evropě.

Relevance projektu a kontext

Zaměření projektu

Město Rokytnice v Orlických horách a město Głuszyca jako majoritní vlastník subjektu Podziemne Miasto Osówka spolupracovali v minulosti na projektu na téma zpřístupnění vojenských památek „Hanička“ a „Osówka“ v rámci česko-polského pohraničí.

Zájem o vojenskou turistiku postupně stoupá, což dokladují příjmy ze vstupného obou vojenských objektů – Hanička, na české straně i Osówka na polské straně hranice. Informovat o těchto objektech je doposud šířena prostřednictvím webových stránek objektů a facebooku, tištěných propagačních materiálů. Nyní je však třeba turistickou veřejnost upoutat novými formami propagace, což bude splňovat mobilní aplikace pro rozšířenou realitu umožňující zapracování historického kontextu.

Průvodci ve vojenských objektech se setkávají se stále větším zájmem turistů o odborné, detailní informace k dané problematice. Pro to je vhodné zapojit do projektu partnery z akademické půdy. Odborníci budou zpracovateli podkladů pro mobilní aplikaci, výukového materiálu, filmové spotu pro žáky základních a středních škol. Bohužel znalosti mladé generace o období nacistické diktatury jsou dle průzkumu médií slabé.

Prostřednictvím on-line seminářů je ideální předat informace a znalosti od odborníků univerzit učitelům základních a středních škol. Ti pak rozšíří výuku historie o problematiku vojenských opevnění spojených s nacistickou diktaturou. Tímto postupem bude osloveno, dle informací školských odborů krajských úřadů, přibližně 25 000 žáků v česko-polském příhraničí.

Partneři

Partneři si jsou vědomi důležitosti zachování a zpřístupnění památek spojených s nacistickou diktaturou. Pro efektivní rozšíření informací a znalostí o tomto historickém období mezi veřejnost, potažmo tuzemské i zahraniční turisty, je žádoucí cílit též na žáky základních a středních škol jako nositele paměti pro další generace.

Nové trendy v marketingu cestovního ruchu a stále silnější celospolečenský zájem především mladých lidí o elektronizaci vyžaduje hledání nových, inovativních forem propagace. Tento požadavek bude splňovat pořízená mobilní aplikace pro rozšířenou realitu umožňující zapracování rovněž historického kontextu.

Aby bylo téma vojenských památek a nacistické diktatury kvalitně zpracováno, je zapotřebí spolupráce s odborníky z univerzit. Odborníci vytvoří podklady pro mobilní aplikaci, výukový materiál, filmový spot a prostřednictvím on-line seminářů pro učitele základních a středních škol v česko-polském příhraničí předají znalosti a fakta cílové skupině dětí a mládeže ve věku 10–20 let. Jako doprovodný propagační materiál je vhodné vyhotovit letáček o velikosti A4 v anglické, německé, polské a české mutaci. Tento letáček bude k dispozici rovněž k dispozici na informačních centrech, v destinačních společnostech česko-polských regionů.

Regionální význam

Nejen na území Československa byl ve 30. letech 20. století budován systém vojenských opevnění proti tehdejšímu rozpínajícímu se Německu. V období druhé světové války budovali vojenská opevnění i nacisté. Příkladem je nacisty vystavěné podzemní město Osówka, jehož účel využití dodnes není znám. Na česko-polském příhraničí se nachází mnoho vojenských objektů. Ne všechny jsou v přístupném stavu a otevřeny i s průvodcem veřejnosti jako oba zájmové objekty.

Mobilní aplikace včetně rozšířené reality umožňující zapracování rovněž historického kontextu a další aktivity projektu podporující propagaci objektů Hanička a Osówka posílí zájem turistů nejen z příhraničních oblastí, ale i ostatních zemí V4, Ukrajiny a dá se předpokládat i zájem západních zemí Evropy.

Zkušenosti

Města Rokytnice v Orlických horách jako vlastník objektu Hanička a Głuszyca jako vlastník objektu Podziemne Miasto Osówka spolupracovala v nedávné minulosti na projektu zpřístupnění vojenských památek v rámci česko-polského pohraničí podpořeného z programu Evropské unie INTERREG V-A nazvaného Tajemství vojenských podzemí (https://www.novadestinace.cz/tajemstvi-vojenskych-podzemi.php). Realizací projektu došlo ke zlepšení přístupu do objektů a posílení propagace. Obojí se pozitivně projevilo ve zvýšení návštěvnosti v roce 2020.